اخبار http://pririb.ir/آخرین اخبار ثبت نام برای 2000 واحد مسکونی در شهر پردیس <p>نمامی همکاران سازمانی شامل رسمی ، آزمایشی ، قراردادی ، حق الزحمه ای ، پروژه ای و برنامه ای می توانند در طرح 2000 واحدی مسکن مهر سازمان صداوسیما ثبت نام کنند.</p> http://pririb.ir/Persian/ModulesPage.aspx?modulename=News2&action=viewtext&news=2812 http://pririb.ir/ 13910328