امروز يك شنبه  ۷ آذر ۱۴۰۰
اگر پیشکسوتان را فراموش کنیم، شناسنامه و هویت خود را فراموش کرده‌ایم- مشاهده: 27