امروز دوشنبه  ۱۰ مهر ۱۴۰۲

بررسی شیوه‌ های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب

مشاهده ۱۳۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۵- ۰۹:۲۲

برنامه "مجله کشاورزی" سه شنبه 15 آذر ماه، شیوه‌های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، آبیاری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرت زدن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ انواع روش های آبیاری در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪررﻓﺖ آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در برنامه امروز در خدمت سعید حسین خانی پژوهشگر حوزه وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود و در مورد شیوه‌های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب و نقش شرکت های دانش بنیان در آبیاری نوین مطالبی را می‌شنویم.
برنامه " مجله کشاورزی " کاری از گروه کشاورزی شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز پخش می‌شود.

امتیاز شما