امروز شنبه  ۳ آبان ۱۳۹۹

نسخه آزمایشی

آماری از عملکرد معاونت های برنامه ساز رسانه ملی در زمینه برخی موضوعات اجتماعی

مشاهده ۲۵۱
۱۳۹۹/۰۷/۲۳- ۱۳:۳۴
اداره کل آمار و توسعه فناوری اطلاعات در گزارشی آماری در بازه زمانی 6ماهه نخست امسال آمار عمملکرد معاونت های برنامه ساز رسانه ملی را موضوعات اختصاصی ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این گزارش با موضوعات آمار عملکرد معاونت های صدا، سیما و استان‌ها درزمینه میزان پرداختن شبکه‌ها به موضوعات « ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، « حمایت از سالمندان و معلولان»،  « رشد جمعیت جوان، پویا و بالنده»، « حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست»،  « مدیریت پسماند»، «مقابله با پدیده گردوغبار در کشور» و« مهارت افزایی و ارتقای منزلت سربازان نیروهای مسلح» ارائه شده است.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در شش ماهۀ نخست سال 1399 به میزان 2823:22 ساعت بوده است که

شبکه‌های  سراسری رادیویی 300:32 ، شبکه  های سراسری تلویزیونی321:56، شبکه‌های استانی رادیویی 1153:59، شبکه‌های استانی  تلویزیونی979:14، بخش‌های خبری رادیویی13ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی55:08 ساعت در این زمینه برنامه پخش کرده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکۀ ایران» با 54:56 ساعت، ازشبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکۀ یک» با70:20 ساعت،.

«شبکۀ رادیویی مرکز آذربایجان شرقی» با   73:49 ساعت در میان سایر شبکه‌های رادیویی استانی و «شبکۀ تلویزیونی مرکز مازندران» با 56:37 ساعت از بین سایر شبکه‌های تلویزیونی استانی، بیشتر از سایر شبکه‌ها به این موضوع پرداخته اند.

 حمایت از سالمندان و معلولان

در این آمار،عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «حمایت از سالمندان و معلولان» در شش ماهۀ نخست سال 1399 به میزان 378:29 ساعت بوده ‌است.  

بر اساس این گزارش شبکه‌های سراسری رادیویی148:38، شبکه‌های سراسری تلویزیونی105:46،  شبکه‌های استانی تلویزیونی 109:10، بخش‌های خبری تلویزیونی 14:53 ساعت برنامه در این زمینه پخش کرده اند که از شبکه‌های رادیویی سراسرس «شبکۀ ورزش» با  61:17 ساعت،  از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکۀ سلامت» با 27:29 ساعت، «شبکۀ تلویزیونی مرکز آذربایجان شرقی» با13:30 ساعت، بیشترین میزان پخش را درباره این موضوع داشته اند.

رشد جمعیت جوان، پویا و بالنده

  براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «رشد جمعیت جوان، پویا و بالنده» در شش ماهۀ نخست سال 1399 به میزان 788:57 ساعت بوده که از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی102:03، شبکه‌های سراسری تلویزیونی50:50، شبکه‌های استانی رادیویی  538:45، شبکه‌های  استانی تلویزیونی84:48 ، بخش‌های خبری رادیویی4:58 وبخش های خبری تلویزیونی   7:33 ساعت در ارائه این موضوع سهم داشته اند.

 از  شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکۀ معارف» با 26:51 ساعت، از شبکه‌های سراسری تلویزیونی «شبکۀ سلامت» با 16:29ساعت از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکۀ رادیویی مرکز اصفهان» با 61:11 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکۀ تلویزیونی مرکز آذربایجان غربی» با 7:51 ساعت، بیشترین میزان پخش را داشته‌ اند.

حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست

بر اساس این گزارش عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع«حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست» 2652:44 ساعت بوده است که

از این میزان، شبکه‌های سراسری رادیویی 577:18،شبکه‌های سراسری تلویزیونی  934:19، شبکه‌های استانی تلویزیونی888:25، بخش‌های خبری رادیویی 25:11، بخش‌های خبری تلویزیونی 227:31 برنامه در این زمینه روی آنتن برده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکۀ فرهنگ» با 107:09 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکۀ مستند» با 247:06 ساعت، از    شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکۀ تلویزیونی مرکز آذربایجان شرقی» با 52:45 ساعت، بیشترین میزان پخش را به این موضوع اختصاص داده اند.

مدیریت پسماند

بنا بر این آمارعملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «مدیریت پسماند» در شش ماهۀ نخست سال 1399 به میزان 48:58 ساعت بوده است.

از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی 16:11، شبکه‌های سراسری تلویزیونی  8:03، شبکه‌های  استانی تلویزیونی14:40، بخش‌های خبری رادیویی 0:38، تلویزیونی 9:26 برنامه در این زمینه پخش کرده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری 16:1 «شبکۀ گفت و‌گو» با 5:08 ساعت،   از   شبکه‌های تلویزیونی سراسری 8:03 «شبکۀ چهار» با 3:10 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکۀ تلویزیونی مرکز آذربایجان شرقی» با 2:01 ساعت، بیشترین میزان پخش را داشته‌است.

مقابله با پدیده گردوغبار در کشور

  براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «مقابله با پدیده گردوغبار در کشور» در شش ماهۀ نخست سال 1399، به میزان  68:14 ساعت بوده است که از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی  0:11، شبکه‌های سراسری تلویزیونی  2:18، شبکه‌های استانی رادیویی  59:49، شبکه‌های تلویزیونی استانی  نه دقیقه، بخش‌های خبری رادیویی  0:54 و بخش‌های خبری تلویزیونی 4:53 برنامه در این زمینه پخش کرده اند.

 از شبکه‌های رادیویی «شبکۀ  ایران» با نه دقیقه، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری 2:18 «شبکۀ سه» با 1:20 ساعت، از    شبکه‌های رادیویی استانی   «شبکۀ رادیویی مرکز سیستان و بلوچستان» با  27:08  ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی استانی  «شبکۀ تلویزیونی مرکز خوزستان» با هشت دقیقه، بیشتر از سایر شبکه‌ها به این موضوع پرداخته اند.

مهارت افزایی و ارتقای منزلت سربازان نیروهای مسلح

این گزارش حاکی است عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «مهارت افزایی و ارتقای منزلت سربازان نیروهای مسلح» در شش ماهۀ نخست سال 1399 به میزان 94:05 ساعت بوده است که شبکه‌های سراسری رادیویی  35:34، شبکه‌های سراسریتلویزیونی38:12، شبکه‌های استانی تلویزیونی13:30، بخش‌های خبری رادیویی  2:40 و بخش‌های خبری تلویزیونی4:09 برنامه در این زمینه پخش کرده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکۀ جوان» با 20:13 ساعت، از  شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکۀ سه» با 27:49 ساعت، ازشبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکۀ تلویزیونی مرکز آذربایجان شرقی» با 3:06 ساعت، از سایر شبکه‌ها در پرداختن به این وضوع پیشی گرفته‌اند.

 

 

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما